انبار

انباردار کیست؟

کلیه موجودی های مواد باید تحت اختیار یک انباردار مسئول باشد