The Blog Single

نقش برنامه‌ریزی در سازمان

برنامه ریزی استراتژیک

«برای کشتی که مقصدی ندارد، هر بادی به سمت مخالف می وزد.»

این جمله ی کلیدی، نشان دهنده ی نقش ویژه ی برنامه ریزی و هدف گذاری در سازمان است. زمانی که ندانیم به کجا می رویم، پیمودن هر مسیری اشتباه است.

در برنامه ریزی استراتژیک، با بررسی ابعاد مختلف درونی و برونی سازمان و بررسی نقاط ضعف و قوت سازمان و همچنین بررسی تهدیدها و فرصت های پیرامون سازمان، یک هدف (آرمان) بلندمدت برای شرکت در نظر گرفته می شود و تمامی ابعاد سازمان و ظرفیت های آن در جهت نیل به آن بسیج می شوند.

عموما این نوع از برنامه ریزی، افقی حداقل بیست ساله دارد و برای رسیدن به این هدف طولانی مدت، هدف های ده ساله و پنج ساله و همچنین اهداف کوتاه مدت سالانه و حتی کوتاه تر نیز ترسیم می شوند.

آن چه که از خود می دانیم و آن چه که از محیط دریافت می نماییم، مقدماتی هستند تا بتوانیم نقشه ای دقیق تر برای حرکت خود رسم و اهدافی شفاف تر تعیین کنیم.

برنامه ریزی استراتژیک یک برنامه ریزی طولانی مدت است تا موفقیت شرکت را تضمین کند.

اکنون دیگر سازمان ها به لزوم برنامه ریزی های بلندمدت پی برده اند و ضمن در نظر گرفتن تغییرات محیطی و پویایی اطراف سازمان، سعی می کنند از وحدت رویه ای که برنامه ریزی استراتژیک برای حرکت آن ها ایجاد می کند، تبعیت کنند.

پاسخ دهید