نویسنده: Meghdad

آموزش استاتیک

دوره آموزشی مجازی استاتیک ویژه عموم و دانشجویان بردارها:انواع بردار – جمع و تفریق بردارها – تجزیه بردارتعادل ذره :دیاگرام آزاد- معادلات تعادلگشتاور:گشتاور حول نقطه و محور- کوپل (زوج...

ادامه مطلب