برچسب: ISO 10015

آموزش ISO 10015-2019

مدرس: دکتر اباصلت خراسانی دكتـرای آمـوزش عـالـي برنامه ريزي توسعه آموزش عالي سرفصل های آموزشی این دوره -آموزش یـك فــرآینــد چهــار مرحـلـه اي -تعیین و تحلیل الزامات مربوط به...

ادامه مطلب