آموزش و توانمندسازی منابع انسانی

جزئیات پروژه

مشتری: تمامی واحدهای تولیدی، صنعتی، تجاری و سازمان ها

موقعیت مکانی: در محل متقاضی

مدت دوره: متناسب با دوره

جزئیات پروژه

ما روی مشاوره درمورد امور مالی تمرکز می کنیم درخواست وقت ملاقات